Algemene Voorwaarden

U kunt uw afspraak kosteloos annuleren binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak, daarna zijn wij genoodzaakt 50% van de behandelingprijs in rekening te brengen. Bij het niet annuleren, dus niet komen opdagen zonder telefonische verwittigen. Moeten wij helaas het gehele bedrag in rekening brengen.
 Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt of regelmatig verzuim, mag Esthetiek Papilio het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, moeten alle diensten onmiddellijk na de behandeling vereffend worden. Alle facturen worden betaald binnen 15 dagen na ontvangst van de factuur.
De koper moet klachten met betrekking tot de factuur ter kennis brengen aan Esthetiek Papilio binnen de 5 werkdagen na de datum van ontvangst van de factuur. Daarna wordt de koper geacht de factuur te hebben goedgekeurd. 

Door het maken van een afspraak met Esthetiek Papilio of het plaatsen van een bestelling, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden die hieronder besproken worden, ook als u er eigen algemene voorwaarden op nahoudt.
Indien u nog vragen heeft over de voorwaarden, mag u altijd contact opnemen met Esthetiek Papilio.

Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten met Esthetiek Papilio, Ommegang Oost 33, 8840 Westrozebeke. Ongeacht of het gaat om een overeenkomst die online of offline wordt gesloten. 

U kunt uw afspraak kosteloos annuleren binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak, daarna zijn wij genoodzaakt 50% van de behandelingprijs in rekening te brengen. Bij het niet annuleren, dus niet komen opdagen zonder telefonische verwittigen. Moeten wij helaas het gehele bedrag in rekening brengen.
 Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt of regelmatig verzuim, mag Esthetiek Papilio het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, moeten alle diensten onmiddellijk na de behandeling vereffend worden. Alle facturen worden betaald binnen 15 dagen na ontvangst van de factuur.
De koper moet klachten met betrekking tot de factuur ter kennis brengen aan Esthetiek Papilio binnen de 5 werkdagen na de datum van ontvangst van de factuur. Daarna wordt de koper geacht de factuur te hebben goedgekeurd. 


Afspraken

U kunt uw afspraak kosteloos annuleren binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak, daarna zijn wij genoodzaakt 50% van de behandelingprijs in rekening te brengen. Bij het niet annuleren, dus niet komen opdagen zonder telefonische verwittigen. Moeten wij helaas het gehele bedrag in rekening brengen.
 Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt of regelmatig verzuim, mag Esthetiek Papilio het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.

Indien de cliënt meer dan 10 minuten later dan de afgesproken tijd in het Instituut komt, mag Esthetiek Papilio de verloren tijd inkorten op de behandeling. Bij niet op tijd komen van de afspraak (+15 min) kan Esthetiek Papilio de afspraak annuleren en 50% van de behandeling in rekening brengen.  

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, moeten alle diensten onmiddellijk na de behandeling vereffend worden. Alle facturen worden betaald binnen 15 dagen na ontvangst van de factuur.
De koper moet klachten met betrekking tot de factuur ter kennis brengen aan Esthetiek Papilio binnen de 5 werkdagen na de datum van ontvangst van de factuur. Daarna wordt de koper geacht de factuur te hebben goedgekeurd. 

Inspanningen 
Esthetiek Papilio zal de behandelingen naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Esthetiek Papilio zal zoveel als mogelijk de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, moeten alle diensten onmiddellijk na de behandeling vereffend worden. Alle facturen worden betaald binnen 15 dagen na ontvangst van de factuur.
De koper moet klachten met betrekking tot de factuur ter kennis brengen aan Esthetiek Papilio binnen de 5 werkdagen na de datum van ontvangst van de factuur. Daarna wordt de koper geacht de factuur te hebben goedgekeurd. 

Offerte en bestelling 

De toepasselijke prijzen zijn de prijzen die worden vermeld of in geval van een online bestelling, de prijzen die op het moment van het plaatsen van een bestelling online op de website van Esthetiek Papilio worden weergegeven, ook al heeft de koper op een ander tijdstip andere prijzen of promoties gezien op de website of in de prijslijsten,

Esthetiek Papilio mag een bestelling of afspraak steeds weigeren zonder daarvoor specifieke redenen aan te geven. Zelfs wanneer Esthetiek Papilio op regelmatige basis producten of behandelingen aan de koper/ klant levert, verwerft daardoor niet het recht om in de toekomst steeds door Esthetiek Papilio te worden beleverd.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, moeten alle diensten onmiddellijk na de behandeling vereffend worden. Alle facturen worden betaald binnen 15 dagen na ontvangst van de factuur.
De koper moet klachten met betrekking tot de factuur ter kennis brengen aan Esthetiek Papilio binnen de 5 werkdagen na de datum van ontvangst van de factuur. Daarna wordt de koper geacht de factuur te hebben goedgekeurd. 

Prijs, factuur en betaling

Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven zijn alle prijzen in EUR en inclusief BTW.
 Wat betreft de toepasselijke verzendkosten wordt volgend onderscheid gemaakt naargelang de bestelde producten en het bedrag van de bestelling.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, moeten alle diensten onmiddellijk na de behandeling vereffend worden. Alle facturen worden betaald binnen 15 dagen na ontvangst van de factuur.
De koper moet klachten met betrekking tot de factuur ter kennis brengen aan Esthetiek Papilio binnen de 5 werkdagen na de datum van ontvangst van de factuur. Daarna wordt de koper geacht de factuur te hebben goedgekeurd. 

Alle door Esthetiek Papilio gemaakte (on)kosten voor de invordering van achterstallige betalingen ( met inbegrip van maar niet beperkt tot redelijke advocatenkosten, deskundigenkosten, griffierechten en overige proceskosten) zijn voor rekening van de koper. In geval van laattijdige betaling, zal Esthetiek Papilio de Koper in elk geval een forfaitaire schadevergoeding aanrekenen van 15 % van het onbetaalde factuurbedrag met een minimum van 40 EUR als vergoeding voor de administratieve en andere invorderingskosten. Iedere door de Koper gedane betaling dient in eerste instantie ter voldoening van de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en de door de Koper verschuldigde rente, en zal daarna worden aangewend ter voldoening van de oudst openstaande factuur, ook als de Koper bij betaling uitdrukkelijk vermeldt dat de factuur van latere datum is.


 Aansprakelijkheid 
De koper ontvangt bij aankoop informatie over de producten, i.h.b. wat betreft inhoud en gebruikswijze van de producten. De inlichtingen m.b.t. de producten die Esthetiek Papilio verschaft worden naar best vermogen verschaft/ gegeven en op basis van de informatie waarover Esthetiek Papilio zelf beschikt. Het gaat om een middelenverbintenis om de Koper naar best vermogen in te lichten en niet om een resultaatsverbintenis. 
De aansprakelijkheid van Esthetiek Papilio voor alle vorderingen voortvloeiende uit of in verband met de door de Koper aangekochte producten of hun gebruik, blijft beperkt tot het bedrag van de factuur voor de producten. Bovendien is Esthetiek Papilio enkel aansprakelijk voor opzettelijke fouten en grove nalatigheid en enkel voor de schade die een direct en onmiddellijk gevolg is van de uitvoering van de bestelling/ overeenkomst tussen de Koper en Esthetiek Papilio. Esthetiek Papilio is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade. 


Levering van de producten, risico - en eigendomsoverdracht

 Esthetiek Papilio zal de Koper op de hoogte brengen van de leverdatum en het tijdstip van levering van de producten zodra redelijkerwijze mogelijk. Levertijden zijn steeds indicatief en Esthetiek Papilio mag gedeeltelijke leveringen uitvoeren tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De Koper moet er rekening mee houden dat Esthetiek Papilio bepaalde producten in de regel zelf niet in voorraad heeft en deze producten zelf moet bestellen bij de producent of verdeler van de producten. De leveringstermijn kan in dergelijk geval enkele maanden bedragen.

Het risico m.b.t. verlies of beschadeging van de producten gaat over op de Koper zodra Esthetiek Papilio de producten afgeeft aan het transportbedrijf/ het pakjesbedrijf dat instaat voor de levering van de producten aan de Koper. Echter, als de Koper en Esthetiek Papilio hebben afgesproken dat de Koper de producten komt ophalen bij Esthetiek Papilio, gaat het risico m.b.t. verlies of beschadiging van de producten over op de datum dat de producten ter beschikking worden gesteld bij Esthetiek Papilio door de Koper.

De Koper moet al het nodige doen om er voor te zorgen dat de levering van de producten kan plaatsvinden. Als de koper gedurende een periode van één maand vanaf de leverdatum in gebreke blijft om zijn medewerking te verlenen aan de levering, mag Esthetiek Papiliode overeenkomst beëndigen zonder dat Esthetiek Papilio hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd is aan de Koper en onverminderd het van Esthetiek Papilio om de Koper te factureren voor de producten en om vergoeding te vragen van de kosten en uitgaven voortvloeiend uit het gebrek van medewerking van de Koper met betrekking tot de levering.

De producten blijven geheel en exclusief eigendom van Esthetiek Papilio tot op het moment van volledige betaling van de factuur voor de producten( in hoofdsom, kosten en interesten), zelfs wanneer de producten al werden geleverd aan de Koper.


Inspectie van de producten

De koper moet de producten insecteren bij de levering en met elk vermeend gebrek per aangetekende brief ter kennis brengen aan Esthetiek Papilio binnen de 5 werkdagen na levering van de producten voor zichtbare gebreken of voor onzichtbare gebreken. Op producten wordt er geen garantie gegeven.


Annuleren bestelling, omruilen producten en doorverkoop van producten

Door de Koper geplaatste bestellingen kunnen niet worden geannuleerd door de Koper, tenzij mits uitdrukkelijk akkoord van Esthetiek Papilio en mits betaling van 30 % van de waarde van de bestelde producten.
De Koper mag een verzoek tot omruiling of terugname van aangekochte producten aan Esthetiek Papilio richten. Producten tot 15 dagen na aankoop aangekocht bij Esthetiek Papilio kunnen omgeruild wordenof een terugname met waardebon. Er worden geen producten omgeruild met geld teruggave. Als Esthetiek Papilio haar akkoord geeft m.b.t. tot omruiling, moet de Koper de producten op eigen risico en eigen kosten terugzenden naar het door Esthetiek Papilio aangegeven adres. Producten dienen in goed staat ( originele verpakking d.w.z. ongeopende verpakking, originele staat).


Verwerking van persoonlijke gegevens door Esthetiek Papilio

Bij het plaatsen van een bestelling of bij het kennismakingsgesprek op uw afspraak zal de Koper verzocht om Esthetiek Papilio bepaalde persoonlijke gegevens te verschaffen, zoals naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer en andere persoonlijke gegevens die Esthetiek Papilio nodig heeft om de overeenkomst m.b.t. de bestelde producten of behandelingen uit te voeren. Zie verder privacybeleid.


Varia

Indien een bepaling uit deze voorwaarden ( of een gedeelte daarvan) tegen de wet, nietig, ongeldig of onafdwingbaar wordt verklaard in een bepaalde jurisdictie, dan zal die bepaling enkel zonder gevolg blijven voor zeover ze ongeldig of onafdwingbaar wordt verklaard, en zal dit in geen enkel opzicht de geldigheid of afdwingbaarheid van de rest van deze voorwaarden of de overeenkomst tussen Esthetiek Papilio en de Koper aantasten in die jurisdictie. Bovendien zal hierdoor de wettigheid, geldigheid en afdwingbaarheid van de overeenkomst in haar geheel niet worden aangetast in andere jurisdicties.
De relatie tussen de Koper en Esthetiek Papilio en de tussen hen gesloten overeenkomst(en) worden beheerst door en moeten uitgelegd worden in overeenstemming met het recht van België. De toepassing van het Weens Koopverdrag van 1980 wordt uitdrukkelijk uitgesloten.